بودجه و هزینه کرد

صورتهای مالی سال 1402

صورتهای مالی سال 1402

تاریخ انتشار : 1403/01/15

شماره پرونده : 1402

اندازه پرونده : 158721 bytes

صورتهای مالی سال 1402 شامل فهرست هزینه ها و جزئیات فهرست هزینه ها (موضوع و هزینه کرد)

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱

  صورتهای مالی سال 1401

  صورتهای مالی سال 1401

  تاریخ انتشار : 2023/06/20

  شماره پرونده :

  اندازه پرونده : 1153890 bytes

  صورتهای مالی سال 1401 شامل فهرست هزینه ها و جزئیات فهرست هزینه ها (موضوع و هزینه کرد)

  امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱

   صورتهای مالی سال 1400

   صورتهای مالی سال 1400

   تاریخ انتشار : 2023/04/16

   شماره پرونده :

   اندازه پرونده : 260082 bytes

   صورتهای مالی سال 1400 شامل فهرست هزینه ها و جزئیات فهرست هزینه ها (موضوع و هزینه کرد)

   امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱

    صورتهای مالی سال 1399

    صورتهای مالی سال 1399

    تاریخ انتشار : 2022/02/09

    شماره پرونده :

    اندازه پرونده : 713110 bytes

    صورتهای مالی سال 1399 شامل فهرست هزینه ها و جزئیات فهرست هزینه ها (موضوع و هزینه کرد)

    امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱


     6.1.10.0
     گروه دورانV6.1.10.0